Đang tải... Vui lòng chờ...

Ảnh "KCS Rượu vang Thanh Long" đạt giải tại cuộc thi Ảnh.

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT THANH LONG BÌNH THUẬN HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Link: http://www.anhnghethuatbinhthuan.com/newsview/ket-qua-giai-thuong-9

Các ảnh đạt giải của HTX Thanh Long Hàm Đức:

Giải ba: KCS rượu vang thanh long - Phạm Hoài Thương

 

Khuyến khích: Rượu vang thanh long đỏ - Nguyễn Quốc Huy

In văn bản